Związki zawodowe

Zgodnie z ust. 1 pkt 6 komentowanego artykułu, do 31.12.2004 r. zwolnieniu podlegają dochody związków zawodowych w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Związki zawodowe tworzone są na podstawie ustawy z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.). Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związki zawodowe, jak mówi ustawa, mają za zadanie reprezentować pracowników i inne wymienione osoby, bronić ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych, mają prawo reprezentowania interesów pracowniczych na forum międzynarodowym, współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku, oraz kontrolują przestrzeganie przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin. Związkom zawodowym przysługuje prawo prowadzenia rokowań zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych pracy, a także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa pracy. W gałęziach pracy nieobjętych układami zbiorowymi regulacja warunków pracy i płacy wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi. Poza tym związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Związek zawodowy powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu, podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych. Osoby, które podjęły uchwałę o utworzeniu związku zawodowego, uchwalają statut i wybierają komitet założycielski w liczbie od 3 do 7 osób. Związek podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Związek zawodowy może prowadzić działalność gospodarczą. Artykuł 24 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych nakazuje przeznaczenie dochodu z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na realizację ich zadań statutowych. Dochód związków zawodowych nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy ich członków. Ten sam artykuł daje związkom zawodowym prawo do korzystania ze zwolnień podatkowych przewidzianych dla stowarzyszeń. NSAw Warszawie w wyroku z 14.10.1997 r. (II SA 193/97, Wokanda 1998/3/35) orzekł, że: „Związek zawodowy nie może podejmować działalności gospodarczej służącej jako źródło dochodów dla jego członków”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>