Zwolnienia okresowe – kontynuacja

Omawiany przepis wprowadza czasowe zwolnienia od podatku niektó- 1 rych typów dochodów. Zwolnienia te obejmują dochody będące przysporzeniem majątkowym, w postaci środków trwałych, uzyskanym nieodpłat nie. Zwolniona od podatku jest jednak tylko ta część dochodu, która odpowiada wartości netto środków trwałych podatnika, wynikającej z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Omawiane zwolnienia mają charakter warunkowy, co wynika z ust. 4 omawianego artykułu. W przypadku przeniesienia własności otrzymanych rzeczy lub zmiany przeznaczenia nabytych środków trwałych przed upływem 5 lat od dnia nabycia, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest zobowiązany do zapłacenia różnicy podatku obliczonego proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy okresu pięcioletniego, w którym środek trwały nie był wykorzystywany przez podatnika.

Mimo iż omawiany artykuł ma zastosowanie jedynie do dochodów osiągniętych przez podatników w okresie odl993dol999r., należy pamiętać, że zgodnie z art. 27 PDOPrU, podatnicy są obowiązani dopiero w roku następnym po roku podatkowym złożyć zeznanie o wysokości dochodu (straty) za rok poprzedni oraz wpłacić należny podatek. Zobowiązanie to przedawnia się z upływem 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 OrdPU). Zeznania roczne podatników obejmujące 1999 r. mogą być więc sprawdzane przez organy podatkowe nawet (w przypadku podatników, którzy wybrali rok podatkowy inny niż kalendarzowy) do końca 2006 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>