Zwolnienia przedmiotowe cz. II

– 41) dochody Agencji Mienia Wojskowego, w części przeznaczonej na inwestycje:

– a) Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

– b) urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organów i jednostek organizacyjnych mu podległych lub przez niego nadzorowanych,

– 4m) dochody wspólnot mieszkaniowych utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz członków wspólnoty,

– 4n) dochody sportowych spółek akcyjnych – w części przeznaczonej na ich działalność sportową, w rozumieniu przepisów o kulturze fizycznej,

– 4o) dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, uzyskane przez osoby prawne, których zadaniem jest administrowanie nieruchomościami w imieniu właścicieli i zarządców domów – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, 4p) dochody Narodowego Funduszu Zdrowia w części przeznaczonej na cele statutowe,

– 4r) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego, prowadzącego Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, stanowiące równowartość dochodu przekazanego na ten Fundusz,

– 4s) dochody z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego otrzymywanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511 oraz Z 2000 r. Nr 48, poz. 550),

– 4t) dochody Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego,

– 4u) dochody Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej,

– 4w) dochody zakładów budżetowych, zajmujących się kwaterowaniem studentów, nauczycieli akademickich oraz innych pracowników uczelni i placówek naukowych, z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i z innych źródeł przychodów – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem domów akademickich, hoteli asystenckich oraz zasobów mieszkaniowych,

– 4x) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącego Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy stanowiące równowartość dochodów uzyskanych przez te fundusze z tytułów określonych w przepisach regulujących ich tworzenie i funkcjonowanie – w części przeznaczonej wyłącznie na realizację celów wymienionych w tych przepisach,

– 4y) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącego Fundusz Dopłat, stanowiące równowartość dochodów uzyskanych przez ten Fundusz z tytułów określonych w przepisach regulujących jego tworzenie i funkcjonowanie – w części przeznaczonej wyłącznie na realizację celów wymienionych w tych przepisach,

– 5) dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 – w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji,

– 6) dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej,

– 6a) dochody spółdzielczych związków rewizyjnych – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej,

– 6b) dochody komitetów wyborczych działających na podstawie odrębnych ustaw, w celu przeprowadzenia wyborów:

– a) na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

– b) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

– c) do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

– d) wójta, burmistrza i prezydenta miasta w części przeznaczonej na cele wynikające z tych ustaw,

– 6c) dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej,

– 7) dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – w części przeznaczonej na cete szkoły,

– 8) dochody spółek wodnych i ich związków, przeznaczone na cele statutowe,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>