Zwolnienia przedmiotowe cz. V

Ld. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się przychodów uzyskanych:

– 1) w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli tej Agencji,

– 2) ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej nabytych przez spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną od członków tych spółdzielni – w części odpowiadającej cenie nabycia tych produktów. le. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:

– 1) wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.,

– 2) innych papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 84, poz. 774), pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu powołanej ustawy,

– 3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178). lf. Zwolnienie, o którym mowa w ust. le, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1.

– 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być uznane za poniesione na cele szkoły w rozumieniu ust. 1 pkt 7.

– 3. (uchylony)

– 4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

– 5. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego.

– 6. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę – w rozliczeniu zaliczki za miesiąc, w którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim miesiącu roku podatkowego – w zeznaniu rocznym.

Artykuł 17 PDOPrU określa przede wszystkim przypadki podmioto- 1 wych zwolnień dochodów od podatku, ale wymienia również zwolnienia przedmiotowe i o charakterze mieszanym. Można wyróżnić kilka grup zwolnień. Pierwsza z nich to zwolnienia indywidualne. Ustawa zwalnia z opodatkowania dochody konkretnych podatników, wymienionych w przepisie, a zwolnienia dotyczą całości lub części dochodów, określonej ze względu na przeznaczenie lub ze względu na źródło. Zwolnienia od podatku mogą dotyczyć również całości lub części dochodów określonych rodzajów podmiotów np. związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego czy partii politycznych. Ostatnią grupą zwolnień wymienionych w art. 17 PDOPrU są zwolnienia czysto przedmiotowe, przy których istotne jest, z jakiego tytułu uzyskiwany jest zwolniony dochód.

Zgodnie z art. 1 pkt 13 ustawy z 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1957) uchylony został m.in. art. 17 ust. 1 pkt 4f, 4h, 4i, 4j, 41, 4m, 4n, 4o, 4w, 6,6a, 6b, 7, 8,13,14,14b, 25,29,33,35 oraz ust. 2. Jednocześnie w art. 5 tejże ustawy wskazano, że zwolnienia wynikające z ww. przepisów, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r. stosuje się do 31.12.2004 r. w zakresie i na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. Podobnie zasada ta stosowana jest wobec przepisów ustawy w zakresie utraty prawa do zwolnienia. Jednocześnie do podatników objętych zwolnieniem stosuje się przepisy art. 17 ust. 1 e i 1 f PDOPrU obowiązujące od 1.1.2004 r. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 17 ust. 2 PDOPrU zachowują moc do 31.12.2004 r.

Ponadto, podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4f, 4h, 4i, 4j, 41, 4m, 4n, 4o, 4w, 6, 6a, 6b, 7, 8, 13, 33 i 35 PDOPrU, którzy przeznaczyli, a nie wydatkowali dochodów osiągniętych do końca 2004 r. na realizację wskazanych w tych przepisach celów zachowują prawo do zwolnienia od podatku dochodowego tych dochodów w zakresie i na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>