Zwolnienie dla małych przedsiębiorców

Uprawnieni do zwolnienia. Podatnicy rozpoczynający po raz pierw- 17 szy działalność gospodarczą mogą skorzystać z odroczenia płatności podatku dochodowego za drugi rok działalności, a jeżeli ich pierwszy rok podatkowy trwał krócej niż pełnych 10 miesięcy to za trzeci rok podatkowy i rozłożenia go na 5 rat w latach kolejnych. Warunkiem koniecznym dla zastosowania zwolnienia jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej począwszy od dnia wejścia w życie ustawy wprowadzającej to zwolnienie, tj. od 26.10.2002 r.

Zwolnienie przeznaczone jest wyłącznie dla tzw. małych przedsiębiorców. Artykuł 54 PrGosp za małego przedsiębiorcę uważa przedsiębiorcę, który w poprzednim roku obrotowym:

– zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

– osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 7 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 5 milionów euro.

Z tym, że nie jest małym przedsiębiorcą ten, w którym przedsiębiorcy inni niż mali posiadają:

– więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji,

– prawa do ponad 25% udziału w zysku,

– więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy). Artykuł 25 ust. 13 PDOPrU wymienia kolejne warunki, dyskwalifikujące podatnika jako uprawnionego do skorzystania ze zwolnienia (np. utworzony w wyniku przekształcenia spółki).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>