Zwolnienie dochodów z pewnych dziedzin działalności

Szerszy zakres działalności rolniczej określony dla celów ustalenia wskaźnika nie oznacza, że dochód osiągany z tych źródeł będzie zawsze wolny od podatku dochodowego, przy zachowaniu warunku przeznaczenia go na działalność rolniczą. Wyłączenie to ma miejsce w przypadku dochodów z działalności wyłączonej ze zwolnienia na mocy ust. 1 a omawianego artykułu. Pogląd ten potwierdza MF we wspomnianym powyżej piśmie: „[…] dochód ten-stosownie do postanowień art. 17 ust. lapkt I ww. ustawy-nie będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy, mimo osiągnięcia […] 60% wskaźnika i przeznaczenia tego dochodu na działalność rolniczą ”.

Powołany przepis wyłącza ze zwolnienia dochody pochodzące z pewnych dziedzin działalności np. przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego czy piwowarskiego.

Ustawa wprost nie mówi, jak należy wycenić zużyte do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowce i materiały. Dla ustalenia ich wartości, należy więc przyjąć, że będzie to wartość rynkowa, oszacowana takjak dla celów określenia przychodów w naturze, a więc wartość obliczona zgodnie z art. 12 ust. 5 PDOPrU, który stanowi, że należy przyjąć rynkowy poziom cen stosowanych w obrocie surowcami i materiałami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Kolejna zasada, którą należy uwzględnić przy ustalaniu udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach łącznych, określona jest w art. 17 ust. Id PDOPrU. Zgodnie z tą regulacją przy ustalaniu udziału przychodów z działalności rolniczej w kwocie przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się przychodów uzyskanych:

– 1) w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych (do końca 2003 r. – Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa) wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli tej Agencji,

– 2) ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej nabytych przez spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną od członków tych spółdzielni – w części odpowiadającej cenie nabycia tych produktów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>