Zwolnienie od podatków – dalszy opis

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest ustalenie, czy cele przewidziane w statucie mieszczą się w katalogu celów wymienionych w PDOPrU. Cele wymienione w statucie muszą być tożsame z celami ujętymi w przepisie podatkowym. Wyrokiem z 8.2.1994 r. (SA/Lu 1321/93, MoPod 1994/8/240), NSA rozstrzygnął kwestię korelacji celów ujętych w statucie i celów, które warunkują zwolnienie. Według sądu komentowany przepis ustala dwa warunki, których spełnienie uprawnia do wyłączenia określonych co do wysokości dochodów z opodatkowania podatkiem dochodowym. Po pierwsze, statut powinien zawierać wskazanie wymienionych w ustawie celów, dla realizacji których ustanowiony został podmiot. Wykaz ten musi być dokonany w sposób ścisły, gdyż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu. Po drugie, dochód powinien być przeznaczony na cele statutowe.

Organ podatkowy sprawdzając, czy spełniony został pierwszy warunek wyłączenia dochodu z opodatkowania, bada jedynie treść statutowych celów oraz treść przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Z uwagi na fakt, iż przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady powszechności i równości opodatkowania, przy ich stosowaniu nie może się kierować wykładnią rozszerzającą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>