Zwolnienie od podatków

Zwolnieniem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 nie są również objęte dochody uzyskane z tytułu działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a (dochody z umów leasingu).

Zgodnie z dodanym do komentowanego artykułu od 1.1.2004 r. ust. le, zwolnienie od podatków wymienionych w tym artykule dochodów, przeznaczanych przez określonych w nim podatników na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie może być także stosowane, jeżeli dochody te są lokowane poprzez nabycie:

– wyemitowanych po 1.1.1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych,

– wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po 1.1.1997 r. obligacji,

– innych papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 PrPapW i pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu powołanej ustawy,

– jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy z 28.8.1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 ze zm.).

W przypadku takiego zainwestowania dochodów zwolnienie będzie miało zastosowanie, jeżeli dochód będzie przeznaczany i wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1 komentowanego artykułu.

Wątpliwości mogą nasunąć się przy interpretacji określenia „celem sta- 14 tutowym jest działalność”, które może mieć zastosowanie tylko do aktywności jednostek w bezpośredni sposób prowadzących działalność np. naukową, jak również może dotyczyć tych podmiotów, które przyczyniają się (wspierają) do prowadzenia jej przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty. Stanowisko w tej sprawie zajął MinFin w piśmie z 16.3.1995 r.

(PO 4/P-722-265/95, Biul.Skarb. 1996/2/17), według którego statut powinien określać zasady, formy i zakres działalności jednostki realizującej te cele, dla których została ona ustanowiona. Oznacza to, że przez określenie „celem statutowym jest działalność” należy rozumieć nie tylko bezpośrednie prowadzenie przez daną jednostkę organizacyjną np. placówki oświatowej czy kulturalnej, lecz także wspieranie takiej działalności, o ile wynika to wprost z zatwierdzonego statutu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>