Zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 PDOPrU

Zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 PDOPrU objęte są odsetki od dochodów pochodzących z międzypaństwowych instytucji finansowych lub środków przyznanych przez rządy obcych państw. Odsetki te pochodzą z rachunków otwartych w bankach zagranicznych, z których podmiot otrzymuje środki pieniężne. Oprócz zdeponowanych kwot podstawowych podatnikowi przysługują również odsetki od tych kwot. Odsetki te, zdaniem MF (pismo z 10.5.1996 r., PO 3-722-85/WK/96, Zbiór prawa podatkowego. Komentarze. Orzecznictwo. Wyjaśnienia, C.H. Beck, Warszawa 2000), również objęte są zwolnieniem.

Zwolnieniem objęte są odsetki lub środki pieniężne lokowane na bankowych rachunkach terminowych. Oznacza to, iż odsetki pochodzące ze środków ulokowanych na bankowych rachunkach bieżących nie podlegają zwolnieniu.

Mimo,że MF w powołanym już piśmie z 10.5.1996 r. stanęło na stanowisku, iż samodzielne ulokowanie dochodów lub otrzymanych środków na bankowych rachunkach terminowych przez podmiot, który je otrzymał z międzypaństwowych instytucji finansowych lub przyznanych przez rządy państw obcych nie jest objęte zwolnieniem, to stanowisko takie wydaje się nieuzasadnione. Przepis omawianego artykułu nic nie mówi o podmiocie dokonującym lokaty, a jedynie ojej terminowości.

Warto zauważyć, że wydatki sfinansowane z otrzymanych środków pomocowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 PDOPrU oraz odsetek od tych środków, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów (patrz komentarz do art. 16 ust. 1 pkt 58 PDOPrU).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>